Маркетингтік коммуникация тиімділігін бағалау теориясы

Маркетинг


K: GDL I L J; ӘМ=KDBC=HKM ампер; Г.Т. ;: JKL ампер; LT ;? GGUC MGB ампер; LT ;? JKBL L
WDHGHFBDB B NBG:? GKH ампер; LT; /> Lblh
:;:E_dk __ :: Eb [_jh :; ? UO dhffmgbdZpbc
К сағ /> L_hjby hp_gdb wnn_dlb ghklb
fZjd_lbg]

M ампер; GT; D
:
Lblh :;:E_dk __ :: Eb [_jh :; UO UO dhffmgbdZpbc Қ.И. [KIMWN K
GZklhys__ gZmqgh_ BA ^ Zgb_ IHk ys_gh jZkkfhlj_gbx hijhkh
hp_gdb б fhgblhjbg] Z kbkl_f fZjd_lbg] H L_hjby hp_gdb wnn_dlb
ghklb fZjd_lbg] с dhffmgbdZpbc
ij_ ^ ijbgbfZl_evkl _ ампер; LT; ОБ [hl_ jZkdjulu hkgh gu_ gZmqgu_ /> IH ^ о ^ ад nhjfbjh Zgbx f_lh ^ Хе
dZpbhggh BB fZjd_lbg] Н H] сағ dhffmgb] сағ ijhp_kkZ hij _ ^ _ e_gu kbkl_fu f_lh ^ bq_kdhc j_Zeb < BR /> aZpbb fhlb Zpbhgguo wdhghfbq_kdbo iZjZf_ljh hp_gdb bgl_
] jZevghc wnn_dlb ghklb dhffmgbdZpbhggh] сағ ijhp_kkZ ОБ [HLZ /> fh`_l [ULV Z ^ j_kh ZgZ ZkibjZglZf б ij_ih ^ Z Zl_eyf
б/> Ih ^ gZmq j_ ^ aZkem`_ggh] сағ wdhghfbklZ Jhkkbb ^ ОБ wdhg
UO dhffmgbdZpbc ukrbo
mq_ [Го AZ _ ^ _ GBC jZfdZo bamq_gby kbkl_fguo hkgh l_hjbb
fZjd_lbg] с gZmd
ijhn: B FmjZ v_ Z
J_p_ga_gl ^ J wdhg gZmd ijhn aZkem`_gguc ^ _yl_ev gZmdb JHK ​​
kbckdhc N _ ^ _ jZpbb ампер; LT; K DZ [Zdh
:
6% 1 [РОӘК сағ [TY е

Х ^ _j`Zgb_ /> амп
L_hj_lbq_kdb_ Zki_dlu hp_gdb б fhgblhjbg
gb_] Z wnn_dlb ghklb /> dhffmgbdZpbhgguo kbkl_f

F_lh ^ Хе] bq_kdZy hkgh Z dhffmgbdZpbhgghc gZeba KH j_f_ggh] сағ f_lh ^ bq_kdh] H ZiiZjZlZ fhgblhjbg] Z
wnn_dlb ghklb dhffmgbdZpbhgguo kbkl_f:
dhffmgbdZpbc /> ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc kbkl_fu
Ihgylbcguc ZiiZjZl l_hjbb fZjd_lbg] Н UO

F_lh ^ bq_kdb_ hkgh U hp_gdb wnn_dlb ghklb fZjd_lbg] UO
сағ
/> F_lh dhffmgbdZpbc ^ bq_kdb_ ij_ ^ ihkuedb nhjfbjh Zgby f_lh ^ Z 0/(
: E] hjblfbaZpby fhgblhjbg] Z ^ bgZfbq_kdh] сағ
fhlb Zpbhggh] сағ /> F_lh ^ hp_gdb ehdZevgh] сағ wdhghfbq_kdh
nZdlhjZ] сағ /> Dhwnnbpb_glgh_ ГБ _ebjh Zgb_ kbeu ghkbl_ey

wnn_dlZ: E ] hjblfbq_kdZy bgl_jij_lZpby bgl_] jZevgh] сағ ihdZaZl_ey /> wnn_dlb ghklb fZjd_lbg] Н сағ
0/(/>
Ebl_jZlmjZ

Amp; LT; _ ^ _ gb_
Ijhp_kk wdhghfbq_kdbo ij_h [jZah Zgbc Jhkkbckdhc N _ ^ _ jZpbb
] с ^ м ijb _e D GH HFM ihgbfZgbx ijbgpbih _ ^ _
GBY ohayckl mxsbo км [t_dlh jZfdZo ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc
^ _yl_evghklb Kbkl_fguc oZjZdl_j wlbo ijbgpbih hij _ ^ _ e_g
lhf qbke_ hajZklZxs_c jhevx dhffmgbdZpbhggh б] сағ ijhp_kkZ
kbkl_f_ fZjd_lbg] Н H] Х aZbfh ^ _ckl км [t_dlh jughqghc BG
njZkljmdlmju Ijbq_f jhkl nmgdpbhgZevgh] сағ agZq_gby wlh] сағ
nZdlhjZ ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc ^ _yl_evghklb BG ^ mpbjh Zg G_ арқылы Jhkl t_dlh [t_dlh б
сағ [^ U jughqguo км /> s_cky kljZg_ kbkl_fhc aZbfh ^ _ckl
ZX g_rgbfb kljmdlmjZfb jughqgh] сағ j_] mebjh Zgby Z kdeZ
с [t_fZ dhffmgbdZpbhgguo Б.А. ^ _j`_d kbkl_f_
ij_ ^ ijbgbfZl_evkl Z JN jZaZ AZ ihke_ ^ gb_ LJB] с ^ Z ампер; GT; @
Ih ^ л _j` ^ Z_l nhjfbjh Zgb_ mdZaZgghc l_g ^ _gpbb
? Keb ^ H] с ^ Z ijZdlbq_kdb _ ^ bgkl _gguf bgkljmf_glhf FZJ
d_lbg] сағ UO dhffmgbdZpbc ij_ ^ ijbgbfZl_evkdbo kbkl_fZo
dZpbc ijhiZ UO dhffmgb сағ bgkljmf_glZjby fZjd_lbg] H] Zg ^ Z 35 ebqgu_ [UEZ /> j_deZfZ LH gZklhys_f i_jbh ^ _ ^ nhjfbjm_lky l_g _gpby jZk

rbj_gby bkihevam_fh] IJH ^ Z`b klbfmebjh Zgb_ K [U
LZ Lh _klv fh`gh мл _j` ^ ZLV qlh ihgbfZgb_ fZjd_lbg] Н UO /> dhffmgbdZpbhgguo ijhp_kkh
К.Ж. _ ^ _ ^ ij_ ijbgbfZl_e_c i_j_oh < BR /> ^ BL GZ GH UC kbkl_fguc MJH
B WLB l_g _gv ^ _gpbb hljZ`_gu G_ lhevdh kbkl_fZlbq_kdbo gZmqguo
б ihe_ UO bkke_ ^ Н Zgbyo hljZke_ UO jughqguo kljmdlmj GH б
...
Загрузка...

page 1-of-39 | >> Next


Авиация және ғарыш Төрелік іс Астрология Астрономия Банктік Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Өмірбаяндар Биология Биология және химия Exchange бизнес Ботаника және ауылдық үй шаруашылықтарының бойынша Бухгалтерлік есеп және аудит Валюта қарым-қатынастар Ветеринария Әскери бөлімі География Геология Мемлекет және құқық Журналистика Баспа және басып шығару Информатика Тарих Ұлы атаулары Story Техниканың тарихы Telecom Өлкетану және этнография Жұмыстар туралы қысқаша Кулинария Мәдениет және өнер Шетел әдебиеті Орыс тілі Логика Маркетинг Математика Медициналық дәрі-дәрмектерді, Денсаулық сақтау Басқару Москвоведение Музыка үшін Басқа эссе Педагогика Саясаттану Оң жақ, құқық Өнеркәсіп Психология Дін және Мифология Әлеуметтану Ғимарат Кедендік жүйесі Көлік Физика Дене шынықтыру және спорт Философия Қаржы Химия Экология Экономика Экономикалық-математикалық модельдеу Этика Тіл білімі, әдебиеттану Кері байланыс